Contact Us

Please do not hesitate to contact the Fund via the NBCEISA on the contact details below:

Physical Address:
23 Lennox Road, Greyville, Durban, 4001

Postal Address:
PO Box 47852, Greyville, 4023

Telephone Number:
031 309 1325

Email:
mano@nbcei.co.za or
sizo@nbcei.co.za

Uma ufuna usizo, ungaxhumana ne NBCEISA ukuthola ulwazi oluphelele. Ungabathola kule nombolo (031) 309 1325.

Mekuthi khona in to ongayizwa kahle. Ungakwazi ukufonela iNBCEISA for usizo olugcwele ku le nombolo (031) 309 1325.